Smlouva o nájmu věci movité.doc

 

Smlouva o nájmu věci movité

Jméno, příjmení:           Marcela Levinská Borecká

r.č.:                                   555412/0110

bytem:                             Fišerova 3324/6, 143 00 Praha 4

IČ:                                    170 38 405

(dále jen „pronajímatel“)

a

Jméno, příjmení:           …………..…………..…………......................................

r.č.:                              …………..…………..…………......................................

bytem:                         …………..…………..…………......................................

(dále jen „nájemce“)

Obchodní firma – protistrana:   ..................................................................

se sídlem:                     ..........................................................................................

IČ:                               ..........................................................................................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ............................................................

oddíl.....................................................................................................................

vložka: .................................................................................................................

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 663 občanského zákoníku tuto smlouvu o nájmu movité věci:

 

Článek I.

Předmět smlouvy

Tato smlouva zakládá vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Pronajímatel přenechává níže uvedené movité věci za úplatu nájemci a tento je přijímá do nájmu:

Předmětem nájmu jsou obrazy – originály – Marcely Levinské Borecké.

            1 –

název obrazu:

rok vzniku:

cena obrazu:

 

celá Smlouva o nájmu věci movité.doc

 PŘÍLOHA 1 Pokyny pronajímatele.doc

 PŘÍLOHA 2 Protokol o převzetí.doc